1

تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 20 مهر 1395
پیرو درخواست های نویسندگان محترم، مهلت ارسال مقالات به دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ تا تاریخ 20 مهر ماه 1395 تمدید شد.
1

تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 20 مهر 1395
پیرو درخواست های نویسندگان محترم، مهلت ارسال مقالات به دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ تا تاریخ 20 مهر ماه 1395 تمدید شد.
Powered by: Sahand CMS