سخنرانی 1:

 

دکتر فرید خوش الحان

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

گروه آموزشی توليد صنعتي - فناوري اطلاعات

 موضوع سخنرانی: ارتباط نظریه بازیها و داده کاوی 

 

 

سخنرانی 2:

 

Dr. Ebrahim Oshni Alvandi

Monash University, Melbourne, Australia

 

موضوع سخنرانی:

Cyberpsychology and Big Data: Opportunities, Challenges and Concerns

 

 

 

Powered by: Sahand CMS