مشخصات سمت نشانی پست الکترونیکی

دکتر

علی عجمی

رئیس کنفرانس

(معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

 ajami@azaruniv.ac.ir

دکتر

عسگر علی بویر

دبیر علمی کنفرانس

(عضو هیئت علمی دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

a.bouyer@azaruniv.ac.ir

دکتر

مهدی هاشم زاده

دبیر کمیته اجرایی کنفرانس

(ریاست دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

hashemzadeh@azaruniv.ac.ir

 

Powered by: Sahand CMS